top of page

YABANCILAR İÇİN TÜRKİYE'DE

İKAMET İZNİ

DANIŞMANLIĞI

YAPIYORUZ 

   Türkiye'de İkamet izni başvurusu için gerekli tüm belgeleriniz eksiksiz tamamlıyoruz .

    İkamet izni başvurularında doğru belgelerin hazırlanması Onay işlemini hızlandırmaktadır.

    Sahte belgeler ile ikamet izni alacağını iddia eden kişilere itibar etmeyiniz.Paranız boşa gitmesin Kaliteli ve güvenli hizmeti uygun fiyatlarla veriyoruz .

Bunun için hemen danışmanlığımızdan faydalanın .Hem paranız yanmasın hemde zamandan tasarruf edin .

                                                                                     

                                          İKAMET İZNİ ÇEŞİTLERİ

 

1-) KISA DÖNEM İKAMET İZNİ 

 

       Turizm amaçlı kalacak yabancılar; 

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancıların seyahat planlarına ilişkin hususlardaki (ülkede nerede, ne zaman ve ne süreyle kalacağı gibi) beyanı değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde bilgi veya belge sunması istenebilir.

 

       Kısa Dönem İkamet İzni Şartları Nelerdir? 

Kısa dönem ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 32 nci maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

 

- Türkiye’de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek,

- Anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemek,

- Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak,

- İstenilmesi halinde, vatandaşı olduğu ya da yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak,

- Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek.


      Kısa Dönem İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

 

- Kısa dönem ikamet izni için aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması,

- İkamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi,

- Hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması,

- Yurt dışında kalış süresi bakımından ihlale düşülmesi,

hallerinde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

KISA DÖNEM OTURMA İZNİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • İkamet İzni Başvuru Formu

  • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

  • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan

  • Dört (4) adet fotoğraf

  • Geçerli sağlık sigortası 

  • KİRA SÖZLEŞMESİ İLE KALINIYORSA NOTER ONAYLI ÖRNEĞİ

2- AİLE İKAMET İZNİ

     Aile İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

    Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanların veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin;

a) Yabancı eşine,
b) Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna,
c) Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna,

aile ikamet izni düzenlenebilir.

   Aile ikamet izni talebinde bulunan yabancının birden fazla eşi olması hâlinde, eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni düzenlenebilir. Ancak, yabancının tüm çocuklarına aile ikamet izni verilebilir.

   Çocukların aile ikamet izni taleplerinde ülkemiz dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakati olmalıdır.

   Aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni almadan ilk ve ortaöğretim kurumlarında on sekiz yaşına kadar eğitim hakkı sağlamaktadır.

 


   Aile ikamet izni olan yabancılar aşağıdaki hallerde kısa dönem ikamet izni talebinde bulunabilir:

- Boşanma durumunda Türk vatandaşıyla evli ve en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmışsa,
(Ancak aile içi şiddet nedeniyle mağdur olduğunu mahkeme kararıyla ispat eden yabancılardan en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olma şartı aranmamaktadır.)

- Destekleyicinin ölmesi durumunda destekleyici ye bağlı aile ikamet izniyle ülkemizde kalıyorsa,

- Ülkemizde en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olanların on sekiz yaşını doldurmuş olması halinde.


   Aile İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

- Aile ikamet izni her defasında üç yılı aşmayacak şekilde düzenlenebilir.
 

- Aile ikamet izninin süresi hiçbir şekilde destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz.
 

Aile İkamet İzninin Şartları Nelerdir? 

   Aile ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 35 inci maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.


- Destekleyici de aranan şartları karşılamak,
 

(Destekleyicinin; tüm aile fertlerini kapsayan geçerli sağlık sigortası, fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmamak kaydıyla aylık gelire sahip olması, son beş yıl içinde aile düzenine karşı suç işlememiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemesi, az bir yıl Türkiye’de ikamet etmesi ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması)
 

- Destekleyicinin yanında kalmak üzere aile ikamet izni talebinde bulunanlarda aranan şartları karşılamak,
 

(Ülkemizde kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmesi, belirtilen kişilerle birlikte yaşadığını veya yaşama niyetini taşıdığını ortaya koyması, eşlerin on sekiz yaşını doldurmuş olması, anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemesi, evliliğin aile ikamet izni almak amacıyla yapılmamış olması)

    Aile İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

 

- Aile ikamet izni için aranan şartların yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması,
 

- Aile ikamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi,
 

- Hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması,
 

hallerinde aile ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

3-ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ

   Öğrenci İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

- Aile ikamet izni bulunmayan ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara (Aile ikamet izni bulunan ilk ve ortaöğretim seviyesinde eğitim görecek yabancılar 18 yaşına kadar ikamet izni almasına gerek kalmadan eğitimine devam edebilmektedir. Ancak 18 yaşını dolduran ve halen ortaöğretim seviyesinde eğitimine devam eden öğrencilerin ikamet izni alması gerekmektedir.),


- Ülkemizde bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyelerinde eğitim görecek yabancılara,

öğrenci ikamet izni düzenlenebilir.

   Öğrenci ikamet izni, öğrencinin yalnızca eş ve çocuklarına aile ikamet izni başvurularında destekleyici olma hakkı sağlamaktadır. Diğer yakınlarına, ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamaz.

   Öğrenci İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

    Yabancı öğrencinin öğrenim süresi bir yıldan kısa ise öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamaz.

   Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelerek Türkiye’de öğrenim görecek yabancılara, öğrenim süresince ikamet izni verilebilir.

   Bakımı ve masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenilen ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin muvafakatiyle öğrenimleri süresince birer yıllık sürelerle öğrenci ikamet izni verilebilir ve uzatılabilir.

   Öğrenci İkamet İzni Şartları Nelerdir? 

   Öğrenci ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 39 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

-Türkiye’de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek (Kanunun 38 inci maddesi),
 

-Anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemek,
 

-Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek,

   Öğrenci İkamet İzninde Sağlık Sigortası

   Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunan yabancı öğrencilerden ayrıca sağlık sigortası istenmez. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir.


Yükseköğrenim Öğrencilerinin Üniversite, Fakülte veya Bölüm Değişikliğinde İzlenecek Usuller

a) Aynı öğretim kurumunda fakülte veya bölüm değişikliği ile aynı ilde öğretim kurumu değişikliği durumunda öğrenciliğe ara verilmemesi ve süresinde bildirimde bulunulması kaydıyla mevcut ikamet izni geçerliliğini korur. İkamet izni öğrenim süresinden kısa ise iznin bittiği tarihten itibaren öğrenim süresi kadar uzatılır.

b) Farklı bir ilde öğrenime devam edilecek olunması durumunda öğrenime devam edilecek il valiliğince mevcut ikamet izni kesilerek yeni öğrenim süresi kadar ikamet izni düzenlenir.


   Öğrencilerin Çalışma Hakkı

   Türkiye’de örgün öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar. Çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılmaktadır.

    Öğrenci İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?


- Öğrenci ikamet izni düzenlenmesi için aranan şartların karşılanamaması veya ortadan kalkması,
 

- Öğrenimini sürdüremeyeceği yönünde kanıtların ortaya çıkması,
 

- Öğrenci ikamet izninin veriliş amacının dışında kullanıldığının belirlenmesi,
 

- Hakkında geçerli sınır dışı etme kararı veya Türkiye’ye giriş yasağı bulunması,
 

hallerinde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

4-UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ 

   Uzun Dönem İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

- Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından uzun dönem ikamet izni düzenlenebilir.


- Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmamaktadır.


   Uzun Dönem İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

Uzun Dönem ikamet izni süresiz düzenlenmektedir.

Uzun Dönem İkamet İzni Şartları Nelerdir?

Uzun dönem ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 43 üncü maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.


- Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de yaşamış olmak (Kesintisiz sekiz yılın hesaplanmasında Kanunun 38. Maddesinde yer alan öğrenci ikamet izni süresinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılmaktadır.),


- Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak,


- Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelire sahip olmak,


- Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak,


- Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak (Göç Politikaları Kurulunun uygun gördüğü yabancılar hariç)
 


    Uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklar

   Uzun dönem ikamet izni sahibi yabancılar;  askerlik yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muaf olarak araç ithal etme ve özel kanundaki düzenlemeler hariç sosyal güvenliğe ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilirler.

 


    Uzun Dönem İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

- Yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması,


- Sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması,

hallerinde uzun dönem ikamet izni iptal edilir.

Uzun dönem ikamet izninin iptali valilikler tarafından yerine getirilir.

Uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancıların tekrar yapacakları başvurular
İptal edilen uzun dönem ikamet izinleri için tekrar başvurular yurt dışında konsolosluklara, yurt içinde ise yabancının bulunduğu ildeki valiliğe bizzat ya da Genel Müdürlüğümüzce belirlenen başvuru usulüne göre yapılmaktadır.

Tekrar başvurularda kesintisiz sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalma şartı tekrar aranmamakta, başvurular öncelikli olarak değerlendirilmekte ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılmaktadır.

Sağlık, eğitim, ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti veya görev gerekçesi hariç kesintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında kalınması nedeniyle uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancılar, bu izinlerini tekrar almak üzere başvuruda bulunabilirler. 

 

bottom of page